Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2)

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2) skall vara gemensam för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och för övriga svenska bolag som ingår i SCA-koncernen. Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension för tjänstemän och arbetsledare enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av SCA eller annat svenskt bolag inom SCA-koncernen, för dess arbetstagare eller efterlevande.

Stiftelsens fullständiga namn: Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2).
Adress: Storgatan 22, 852 31 Sundsvall
E-post: info@stiftelserna.com  
Telefonnummer: 060-19 30 00
Land som stiftelsen är registrerad i: Sverige.
Stiftelsens tillsynsmyndigheter: Länsstyrelsen i Västernorrland och Finansinspektionen.

Stiftelsens placeringsprofil: Stiftelsens tillgångar får bestå av aktier, räntebärande tillgångar, alternativa tillgångar samt likvida medel.

Stiftelsens syfte: Stiftelsen har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension som givits av SCA eller annat svenskt bolag inom SCA koncernen åt dess arbetstagare eller deras efterlevande. Den som stiftelsen tryggar pension för eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas i stiftelsen kan på begäran erhålla stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer och årsredovisning.

Ersättningspolicy: Arvode eller annan ersättning ska inte utgå till funktionärer anställda i SCA-koncernen. Fast styrelsearvode utan rörlig ersättning ska utgå till ordföranden och vice ordföranden. Arvode, lön och annan ersättningen i övrigt ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad vederbörande verkar och relaterad till dennes ansvar och befogenhet. 

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2) beaktar i viss utsträckning etik och hållbarhetsfaktorer vid val av placeringar. Förutom att exkludera företag som säljer vapen, pornografi, alkohol, tobak, droger och spel tillämpas också FN:s Global Compacts tio principer.

Dessa faktorer ska tillämpas av så väl stiftelsen själv som av eventuella diskretionära förvaltare och ingår i stiftelsens investeringsriktlinjer.

Arvode eller annan ersättning ska inte utgå till funktionärer anställda i SCA-koncernen. Fast styrelsearvode utan rörlig ersättning ska utgå till ordföranden och vice ordföranden.

Inget beaktande av negativa konsekvenser

Bortsett från beaktande av ovanstående gör stiftelsen inte någon bedömning av ett investeringsbesluts konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningens detaljerade regler.

Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2) har den 4 juni 2019 antagit följande principer för aktieägarengagemang i portföljbolag vars aktier getts ut av bolag inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Principerna behöver dock inte i alla delar tillämpas på portföljbolag där stiftelsens innehav är så begränsat att det inte kan ge något egentligt inflytande.

Stiftelsen ska vid val av investeringsobjekt beakta möjligheten att få inflytande och genomslag för sitt aktieägarengagemang.

Stiftelsen ska löpande övervaka de portföljbolag som omfattas av dessa principer genom att ta del av den information bolagen själva publicerar liksom annan tillgänglig information. Stiftelsen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning.

Stiftelsen ska normalt utnyttja den rösträtt vid bolagsstämma samt andra rättigheter aktieinnehavet medför, exempelvis rätt att i förekommande fall delta i portföljbolagens valberedningar. Stiftelsen ska om möjligt föra dialog med företrädare för portföljbolag i väsentliga frågor. För att utöva sitt aktieägarengagemang och stärka sitt inflytande ska stiftelsen om möjligt även samtala med och söka aktivt samarbete med andra aktieägare och intressenter i portföljbolag. Stiftelsen ska vidare uppmärksamma eventuella faktiska och potentiella intressekonflikter och hantera dessa på ett för stiftelsens förmånstagare lämpligt sätt utifrån intressekonfliktens art och omfattning.

Extern diskretionär kapitalförvaltning

Från tid till annan anlitar stiftelsen utomstående kapitalförvaltare för investeringen i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Sådana uppdrag omfattar emellertid endast en mycket begränsad del av stiftelsens totala förmögenhet. Med anledning därav lämnas ingen närmare information avseende sådana uppdrag eller investeringar.

Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (nr 2) lämnar följande redogörelse för hur de av stiftelsen antagna principerna för aktieägarengagemang har tillämpats under 2023. Stiftelsen har under året (tillsammans med andra SCA- och Essity-anknutna stiftelser) deltagit i valberedningen i sitt största innehav. Stiftelsens styrelse har också träffat verkställande direktören i sitt största innehav. Stiftelsen deltog på bolagsstämman för sitt största innehav och röstade i enlighet med valberedningens förslag.

  2023 2022 2021 2020 2019
Huvudintäkt 69 63 77 1 66
Resultat efter finansnetto 63 60 74 0 65
Eget kapital 923 911 904 885 926
Nettotillgångar (marknadsvärde) 3267 2527 2886 2735 2393
Kapitalvärde pensionsutfästelser 1209 1083 922 907 883

Dokument SCA PRI

Relaterat innehåll