Personalstiftelserna byter namn

  • Nyhet

Personalstiftelserna förknippas ofta med fritidsboenden, evenemang och stipendier. Men verksamheten består även av att trygga tjänste- och avgångspensioner för SCA- och Essityanställda i Sverige. För att lyfta att verksamheten omfattar både personal- och pensionsstiftelser byter Personalstiftelserna nu samlingsnamn till SCA och Essitys Stiftelser, med förkortningen Stiftelserna.

Från Stiftelsekontoret i centrala Sundsvall administreras sju stiftelser, varav tre personal- och fyra pensionsstiftelser. Verksamheten har länge gått under samlingsnamnet Personalstiftelserna då fokus främst riktats mot den del som omfattar fritidsboenden, kulturella arrangemang och stipendier. Men för att få ett mer omfattande namn, som även inkluderar pensionsstiftelserna, har samlingsnamnet nu bytts ut till Stiftelserna. I samband med detta har även hemsidan fått en ny grafisk profil som nu följer Stiftelsernas egna färger och typografi.   

Stiftelsernas verksamhet riktar sig till båda SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning. Verksamheten styrs av respektive stiftelses stadgar och riktlinjer. Representanter från både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna från SCA och/eller Essity finns i alla styrelser, arbetsutskott och kommittéer. 

Personalstiftelserna

De tre Personalstiftelsernas verksamhet består till stor del av upplåtande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang samt utdelning av stipendier och bidrag. 

Det finns idag strax över 120 olika fritidsboenden för uthyrning på platser både i Sverige och utomlands. I bokningssystemet finns information om samtliga resmål och fritidsboenden samt svar på vanligt förekommande frågor. Utbudet av fritidsboenden består av både ägda och hyrda lägenheter, stugor, hus och bungalows.


Årligen anordnas ett stort antal evenemang som de anställda erbjuds rabatterade biljetter till. För att kunna hantera och erbjuda denna möjlighet finns fyra geografiska kretsar som ansvarar för verksamheten - Sydkretsen, Mittkretsen, Västerbottenkretsen och Norrbottenkretsen. Kretsarna tilldelas varje år medel utifrån antalet anställda i dess upptagningsområde. Kretsarna ansvarar sedan själva för verksamheten och beslutar hur pengarna ska användas till olika evenemang eller egenarrangerade aktiviteter.  


Varje år finns två möjligheter att söka studiestipendium som kan avse hel- eller deltidsstudier, utlandsförlagda intensivkurser i språk eller fritidsstudier. Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars eller 31 oktober, och villkor samt ansökningsblankett finns på Stiftelsernas hemsida.


Andra stipendier och bidrag som Stiftelserna delar ut rör specialistvård, studieresa, resestipendium vid avslutad anställning samt rehabilitering. Gemensamt för dem alla är att de kan bidra till givande upplevelser och ett ökat välmående för den som tilldelas ett sådant bidrag eller stipendium.

Pensionsstiftelserna

De fyra pensionsstiftelserna finns till för att trygga tjänste- och avgångspension för SCA- och Essityanställda i Sverige. Både SCA och Essity har var sin tjänstepensionsstiftelse och avgångspensionsstiftelse.

Tjänstepensionsstiftelserna tryggar SCAs och Essitys åtagande för tjänstepension för tjänstemän i Sverige med förmånsbestämd pensionsplan enligt ITP2.

Avgångspensionsstiftelserna tryggar SCAs och Essitys åtagande för avgångspension för medarbetare som på grund av övertalighet eller kompetensbrist avgångspensionerats innan 65 års ålder.

Gemensamt för alla pensionsstiftelserna är att då tillgångarna är större än pensionsåtagandet som stiftelsen tryggar så kan SCA och Essity söka kompensation från stiftelserna, så kallad gottgörelse, för föregående års pensionskostnader.

Senaste nyheter

Till nyhetsarkivet